Korczak – dzieci współcześnie niczyje – Nowy Świat 37

March 30, 2020 · Exhibitions
PL

Wystawa „Dzieci Korczaka” jest kontynuacją kampanii „Janusz Korczak – dzieci współcześnie niczyje” (2012). Ponowny ukłon w kierunku wybitnego, warszawskiego lekarza, pedagoga i jego wychowanków, to próba zainteresowania dorosłych życiem dzieci, które potrzebują miłości, szacunku, poczucia bezpieczeństwa. Wołanie o dostrzeżenie samotności dziecka w świecie dorosłych, zrozumienie i uszanowanie potrzeb młodego człowieka.

 

Wykonawcy i Producenci:

• Karolina fender Noińska/jajkofilm – autorka i reżyserka wystawy

oraz visualArt’u

• Krzysiek Maślejak/jajkofilm – autor zdjęć

• Jaga Hupało – kostiumy i stylizacja dzieci na zdjęciach; www.jagahupalo.pl

• Justyna Kędzierska - wsparcie PR

• Joanna Karniol – właścicielka budynku

• Fundacja Nowy Świat 37 – Producent

• Acoustica Sp. z o.o. - Światło i akustyka

Partnerzy strategiczni:

• Karniol i Wspólnicy sp.k. – obsługa prawna, www.karniol.pl

• Acoustica Sp. z o.o. – obsługa akustyczna i światło, www.acoustica.pl

 

Janusz Korczak, Henryk Goldszmit (22 lipca 1878 - 7 sierpnia 1942) - - polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny, znany jako „Pan Doktor” lub „Stary Doktor”. Był prekursorem działań

na rzecz praw dziecka-człowieka. Prowadził w Warszawie sierocińce

dla żydowskich sierot.

 

W wojsku polskim był lekarzem wojskowym podczas I WŚ i wojny polsko-sowieckiej, kończąc służbę w stopniu majora. W czasie okupacji niemieckiej nosił w getcie polski mundur wojskowy i odrzucał dyskryminacyjne oznaczanie Żydów opaską z niebieską Gwiazdą Dawida. W warszawskim getcie nadal prowadził Dom Sierot oraz angażował się w działania na rzecz innych podobnych placówek. Przyjaciele Korczaka byli gotowi umożliwić mu wyjście z getta i zor- ganizowanie kryjówki po „aryjskiej” stronie, ale Korczak wielokrotnie odpowiadał, że nie opuści swoich dzieci.

 

22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację warszawskiego

getta, a 5 lub 6 sierpnia 1942 Janusz Korczak, najbliżsi współpracownicy i ok. 200 wychowanków jego Domu zostało wywiezionych przez niemieckich okupantów do obozu koncentracyjnego w Treblince. Tego samego dnia w podobny sposób zlikwidowano inne żydowskie sierocińce.

EN

The exhibition “Korczak’s children” constitutes a continuation of the campaign “Janusz Korczak – nobody’s children today” (2012). A tribute to an outstanding Warsaw doctor, educator and his pupils, it is an attempt to draw adults’ attention to the lives of children who need love, respect and a sense of security. A Call for noticing the loneliness of children in an adult world as well as understanding and respecting the needs of a young man.

 

Crew:

• Karolina Fender Noińska/jajkofilm – Author and director of the exhibition

and visualArt

• Krzysiek Maślejak/jajkofilm – Photography

• Jaga Hupało – costumes and hairstyling of children featuring

in the photographs; www.jagahupalo.pl

• Justyna Kędzierska - PR

• Joanna Karniol – building owner

• Fundacja Nowy Świat 37 - Producer

• Acoustica Sp. z o.o. – Lighting and acoustics;

Strategic partners:

• Karniol&Partners - legal service, www.karniol.pl

• Acoustica Sp. z o.o. – acoustic and lighting services, www.acoustica.pl

 

Janusz Korczak, the pen name of Henryk Goldszmit (22 July 1878 - 7 August 1942) - Polish-Jewish doctor, educator, writer, journalist and social activist, known as “Mr. Doctor” or “Old Doctor”. He was a precursor for the rights of the child-man. He led the orphanages for Jewish orphans in

Warsaw.

A military doctor in Polish Army during World War I and the Polish-Soviet war, ending service in the rank of major.

During the German occupation of World War II he wore Polish mili- tary uniform in the ghetto and refusing discriminatory labelling Jews armband with a blue Star of David. In the Warsaw ghetto still ran an orphanage “Dom Sierot” and engaged to other similar facilities. Korczak friends were willing to allow him out of the ghetto and organize hiding on the “Aryan” side, but he repeatedly answered that he will not abandon his children.

July 22, 1942, the Germans began the liquidation of the Warsaw ghetto, and 5 or 6 August 1942 Janusz Korczak, his closest associates and approx. 200 pupils of his house were sent by the German occupiers to the death camp at Treblinka.

On the same day in the same way liquidated other Jewish orphanages.


korczak_tablica