‘PARDON’

December 05, 2019 · Exhibitions
PL

 

  • autorka wystawy: Karolina fender Noińska
  • fotografie: Karolina fender Noińska, Dominika Kucner, Krzysiek Maślejak
  • grafika i DTP: Krzysiek Maślejak
  • produkcja wystawy: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! oraz Fundacja Nowy Świat 3
  • obsługa prawna: Joanna Karniol

 

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. 

Zachęcamy też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnujemy niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych. Nasze działania obejmują kampanie społeczne i informacyjne oraz bezpośrednią pomoc zwierzętom w schroniskach i innych placówkach niosących pomoc. Od 2012 r. Fundacja prowadzi Schronisko w Korabiewicach. 

EN
  • author of the exhibition: Karolina fender Noińska
  • photos: Karolina fender Noińska, Dominika Kucner, Krzysiek Maślejak
  • graphics and DTP: Krzysiek Maślejak
  • producer of the exhibition: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! oraz Fundacja Nowy Świat 3
  • legal service: Joanna Karniol

 

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! is engaged in improving the fate of animals. It achieves this goal by the entire range of activities – from responding in cases of cruelty to animals and conducting cases in courts against their abusers, training of state institutions and leading large-scale campaigns and informational actions to promote the ethical treatment of animals. We also encourage people to adopt animals from shelters and condemn inhumane and unethical practices of companies and individuals. Our activities include social and informational campaigns and direct help to animals in shelters and other places that bring help.  From 2012 we also have our own animal shelter in Korabiewice.

korabki_001